Головна

Затверджено Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Правління Всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі»

(протокол від 13.08.2015 № 8)

ПОЛОЖЕННЯ 

про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію

 I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації діяльності Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

1.2. Атестаційна архітектурно-будівельна комісія (далі – Комісія) є органом, спеціально створеним з метою здійснення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури – експертів, на виконання Закону України"Про архітектурну діяльність".

1.3. Комісія утворюється саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності - Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація експертів будівельної галузі» (далі – СРО АЕБГ) і керується у своїй роботі Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4. У складі Комісії можуть утворюватися секції за професійною спеціалізацією.

1.5. Комісія має свій бланк і штамп. Для посвідчення кваліфікаційних сертифікатів використовується печатка, зразок якої додається.

II. Завдання та функції Комісії

2.1. Основним завданням Комісії є здійснення у встановленому порядку професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури (далі - Виконавці), у тому числі ведення реєстру атестованих осіб.

2.2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. Приймає від Виконавця, який має намір отримати кваліфікаційний сертифікат, документи, передбачені статтею 17 Закону України «Про архітектурну діяльність».

2.2.2. Забезпечує розгляд поданих документів, організовує проведення іспиту у порядку, встановленому Комісією за погодженням із СРО АЕБГ, та встановлює відповідність виконавця кваліфікаційним вимогам, його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації і знань.

2.2.3. Приймає рішення про:

 видачу кваліфікаційного сертифіката;

відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката;

видачу дубліката кваліфікаційного сертифіката у разі його втрати або пошкодження;

позбавлення Виконавця кваліфікаційного сертифіката за наявності підстав, визначених пунктом 20Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 (далі Порядок професійної атестації);

надання рекомендацій Виконавцю, позбавленому кваліфікаційного сертифіката, щодо проходження курсів підвищення кваліфікації за відповідними програмами за напрямом професійної атестації.

2.2.4. Скасовує свої рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката.

2.2.5. Видає виконавцю кваліфікаційний сертифікат (дублікат кваліфікаційного сертифіката).

2.2.6. Веде реєстр атестованих осіб.

2.2.7. Письмово протягом п'яти робочих днів надсилає Виконавцю повідомлення про:

прийняття рішення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката з відповідним обґрунтуванням;

прийняття рішення про позбавлення кваліфікаційного сертифіката із зазначенням підстав прийняття такого рішення та вимогою повернути кваліфікаційний сертифікат;

надання рекомендацій щодо проходження виконавцем курсів підвищення кваліфікації.

2.2.8. Забезпечує зберігання документів, поданих для проведення професійної атестації відповідно до законодавства.

2.2.9. Розглядає звернення Виконавців з питань проведення професійної атестації та приймає рішення в межах своїх повноважень.

2.3. Комісія за погодженням із СРО АЕБГ затверджує порядок проведення іспитів.

2.4. Повноваження Комісії щодо видачі дубліката кваліфікаційного сертифіката та позбавлення Виконавця кваліфікаційного сертифіката поширюються також на кваліфікаційні сертифікати експерта, видані Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

2.5. Виконавець, що отримав кваліфікаційний сертифікат, повинен мати особисту печатку, формаякої наведена у додатку до цього Положення. Виготовлення особистої печатки виконавець забезпечує самостійно.

III. Склад Комісії

3.1. Персональний склад Комісії, а також зміни до нього затверджуються рішенням Правління СРО АЕБГ.

3.2. До складу Атестаційної комісії входять Голова, заступник Голови, секретар, представники Мінрегіону, а також висококваліфіковані фахівці за напрямом професійної атестації.

3.3. До складу секцій, що проводить професійну атестацію експертів, які здійснюють експертизу проектної та містобудівної документації щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, включаються також представники відповідних центральних органів виконавчої влади за поданням цих органів у кількості до двох представників від кожного органу.

3.4. Комісію очолює її Голова.

3.5. З числа членів Комісії призначаються заступник та Голови секцій - заступники Голови Комісії (далі - заступники Голови Комісії), а також секретар Комісії.

3.6. Голова Комісії організовує роботу Комісії за допомогою Президії, до якої входять голова Комісії, заступник голови Комісії, голови секцій - заступники Голови Комісії, секретар Комісії і члени Комісії за поданням Голови Комісії.

3.7. Секції Комісії очолюють голови секцій - заступники Голови Комісії. Керівники секцій організовують роботу секцій через секретаря Комісії.

IV. Порядок роботи Комісії

4.1. Організаційними формами роботи Комісії є засідання Комісії, Президії Комісії та засідання її секцій (далі - засідання), які проводяться в міру необхідності при надходженні документів, розгляд яких потребує прийняття рішення.

4.2. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від затвердженого персонального складу членів Комісії, президії або секції.

4.3. Засідання проводить Голова Комісії або його заступник, а в разі їх відсутності за їх дорученням один з її членів.

4.4. Рішення приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів та оформлюються протоколом, який підписують головуючий на засіданні та член Комісії, який вів протокол.

4.5. За умови рівності голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4.6. Засідання можуть проводитись шляхом використання засобів зв'язку. У такому разі рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддано голоси більшості складу такого колегіального органу.

4.7. Виключно на засіданні Комісії приймаються рішення щодо:

затвердження порядку проведення іспитів;

затвердження Регламенту діяльності Комісії;

ініціювання перед СРО АЕБГ внесення змін до цього Положення.

4.8. Секції Комісії виконують за відповідним напрямом професійної атестації функції, визначені пунктом 2.2 розділу II цього Положення. Рішення секцій з питань видачі кваліфікаційного сертифіката, відмови у його видачі, позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката затверджуються президією Комісії. При цьому датою прийняття такого рішення вважається дата його затвердження.

Секції не розглядають питання щодо професійної атестації членів Комісії, які входять до відповідної секції.

Секції виконують також інші завдання щодо забезпечення діяльності Комісії у межах її повноважень, доручення Голови Комісії та Президії Комісії.

4.9. Загальне керівництво діяльністю Комісії здійснює її Голова.

Голова Комісії:

проводить засідання Комісії та президії Комісії;

розподіляє обов'язки між своїми заступниками та членами Комісії;

підписує кваліфікаційні сертифікати, рішення, листи та інші документи Комісії.

4.10. У період відсутності Голови Комісії виконання його обов'язків здійснює заступник.

4.11. Секретар Комісії підконтрольний та підзвітний Голові Комісії.

Секретар Комісії:

вживає заходів, спрямованих на забезпечення діяльності Комісії, зокрема забезпечує розроблення та подання на розгляд Комісії Регламенту її діяльності;

за дорученням Голови Комісії представляє Комісію у відносинах з фізичними та юридичними особами;

забезпечує належну організацію проведення засідань Комісії;

виконує інші завдання щодо забезпечення діяльності Комісії у межах її повноважень, доручення голови Комісії.

4.12. Президія Комісії:

затверджує рішення секцій з питань видачі кваліфікаційного сертифіката, відмови у його видачі та позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката;

розглядає питання та приймає рішення щодо видачі кваліфікаційного сертифіката, відмови у його видачі та позбавлення кваліфікаційного сертифіката членів Комісії;

розглядає спірні питання, які не були узгоджені на засіданнях секцій;

розглядає з ініціативи членів президії інші питання, віднесені до компетенції Комісії.

V. Права і обов'язки Комісії

5.1. Комісія має право:

5.1.1. Отримувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, судових органів, інформацію, необхідну для виконання Комісією своїх повноважень, зокрема:

акти про виявлення контролюючими органами фактів порушення виконавцем вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері містобудування;

акти про виявлення фактів подання виконавцем для проведення професійної атестації недостовірних документів або інформації, що в них міститься;

акти про виявлення факту передачі кваліфікаційного сертифіката іншій особі для виконання окремих видів робіт.

копії рішень суду.

5.1.2. Ініціювати внесення змін до цього Положення.

5.1.3. Затверджувати Регламент діяльності Комісії.

5.1.4. Установлювати перелік робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, спроможність виконання яких визначається кваліфікаційним сертифікатом.

5.2. Під час голосування члени Комісії є рівними, вільними і незалежними у прийнятті ними рішень.

5.3. Члени Комісії мають право:

знати дату, час та місце проведення засідань;

ознайомлюватись з порядком денним та матеріалами, поданими на розгляд Комісії;

ініціювати внесення на розгляд Комісії питань, що належать до її компетенції;

заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати пропозиції, зауваження, міркування з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

задавати питання особам, присутнім на засіданнях;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

5.4. Члени Комісії зобов'язані:

брати участь у діяльності Комісії;

дотримуватися норм професійної етики під час розгляду поданих матеріалів;

голосувати на засіданнях під час прийняття рішень;

бути об'єктивними та неупередженими під час голосування;

завчасно інформувати керівництво Комісії про неможливість участі у засіданні;

виконувати доручення керівництва Комісії з підготовки і розгляду матеріалів до засідання.

VI. Порядок ведення реєстру атестованих осіб

6.1. Для ведення реєстру атестованих осіб комісія, від імені СРО АЕБГ подає Мінрегіону протягом двох робочих днів після прийняття відповідного рішення такі .відомості:

реєстраційний номер;

прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання, телефон виконавця;

номер кваліфікаційного сертифіката;

відомості щодо:

проходження курсів підвищення кваліфікації;

результатів складання іспитів;

номер і дата рішення про:

видачу кваліфікаційного сертифіката;

видачу дубліката кваліфікаційного сертифіката;

позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката;

обмін кваліфікаційного сертифіката.

6.2. Зміни відомостей, що містяться у Реєстрі, або виправлення помилкового запису здійснюються на підставі рішення Комісії або відповідної секції саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності.

Увага! Секретаріат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії змінив місцезнаходження!  

У зв’язку з військовим станом виключені не погоджені заздалегіть особисті візити.

Максимально використовуйте  засоби зв’язку - телефон, Інтернет. 

Ми працюємо і завжди раді вас бачити, але дбайте про свою і нашу безпеку.

 

Фотогалерея