ВІД ТЕОРІЇ – ДО ПРАКТИКИ: досвід Міждержавної гільдії інженерів-консультантів з підготовки персоналу за модулями FIDIC


Останнім часом в Україні поглиблюється розуміння ролі інженера-консультанта як ключового суб’єкта ринку інжинірингових послуг, а також усвідомлюються переваги й можливості застосування типових форм контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC).

 

Такі положення вже знайшли певне відображення у законодавстві, однак основним рушієм їх впровадження є вимоги міжнародних фінансових організацій (МФО) – ключових кредиторів у реалізації інвестиційних проектів. Проформи FIDIC часто інтегровані до тендерної документації МФО як загальновизнані інструменти, що акумулюють кращі світові практики. Вітчизняні компанії при цьому стикаються з викликами, які в певній мірі можуть бути вирішені шляхом сертифікації ключового персоналу за основними навчальними модулями FIDIC.

Докладніше про навчальні семінари FIDIC – ОЛЕКСАНДР НЕПОМНЯЩИЙ, Президент Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів», заслужений будівельник України, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом.

Спочатку – про актуальність проблеми.

Міждержавна гільдія інженерів-консультантів (МГІК1) як член FIDIC2 та EFCA3 має широке коло партнерів в Україні та за кордоном, а також певний досвід організаційно-методичної допомоги консалтинговим компаніям щодо підготовки до участі в конкурсах з надання послуг інженера-консультанта за проектами, які фінансуються МФО.

Мусимо визнати, що українським підприємствам та організаціям поки що рідко вдається самостійно перемагати в таких конкурсах. Зазвичай контракти отримують досвідчені міжнародні фірми, які мають необхідних фахівців і досвід роботи та виступають лідером консорціуму за участі місцевих компаній. При цьому в процесі спілкування постає низка питань, що стосуються неузгодженості термінології, необхідності дотримання загальних умов договору підряду й вітчизняної практики, розподілу ризиків та запропонованих замовником функцій між учасниками консорціуму і консультантом тощо.

З метою систематизації можливих рішень з найбільш поширених питань, представники МГІК пройшли нещодавно у місті Белград (Сербія) тренінг за Модулем 4: «Управління і адміністрування контрактів FIDIC», який ілюструє можливості застосування типових форм договорів для забезпечення ефективного управління проектами. Ми переконані у дієвості такого навчання, яке, наряду з практикою участі у міжнародних консорціумах, сприятиме розвитку ринку інжинірингових та консалтингових послуг в Україні, а також підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних компаній.

Докладніше про навчальні модулі FIDIC.

Навчально-практичні курси FIDIC було розроблено з метою якомога ширшого огляду типових форм контрактів, які на цей час застосовуються. Зазвичай дводенні заняття за кожним модулем, окрім теоретичної частини, включають практичні вправи і дискусії.

Заняття проводяться ліцензованими тренерами FIDIC: міжнародними експертами, які мають глибокі знання щодо методології контрактів FIDIC та практичний досвід їх застосування в міжнародних проектах.

Навчальні матеріали, що надаються учасникам семінарів, включають як тексти контрактів FIDIC, безпосередньо пов’язані з тематикою занять, так і приклади з ділової практики, копії презентаційних матеріалів та робочі книги з тематичними дослідженнями і практичними вправами.

За результатами навчання видається сертифікат учасника.

П’ять основних модулів, що безпосередньо пов’язані з договорами FIDIC, докладно пояснюють їх зміст та практику застосування. Крім того, існує ряд спеціальних договірних модулів, а також модулі ділової практики, пов’язані зі створенням, розвитком і організацією бізнесу, управлінням якістю і персоналом, закупівлями, фінансовим менеджментом та іншими аспектами діяльності компаній. Запроваджено програми навчання молодих спеціалістів, он-лайн курси тощо.

Які ж модулі обрати, та як краще організувати навчання персоналу?

На сьогодні група провідних фахівців МГІК та наших партнерів пройшла навчання майже за всіма основними модулями, безпосередньо пов’язаними з договорами FIDIC. Вважаю такий обсяг необхідним і достатнім для діяльності на ринку. При цьому маємо досвід як окремого тренінгу за одним модулем, так і навчально-практичного курсу за рядом модулів з кількома тренерами одночасно. Такий курс було проведено у серпні-вересні в місті Бургас (Болгарія).

Безумовно, більш ефективним є комплексне вивчення матеріалу.

Усталена послідовність викладання модулів, засвоєння їх без тривалого розбігу в часі, взаємодоповнення певних аспектів за блоками питань – зрозумілі переваги для сприйняття інформації слухачами. Такий підхід сприяє більш загальному баченню застосування типових договорів підряду, специфіки та відмінностей у використанні різних книг FIDIC. Крім того, це дозволяє аналізувати вплив окремих новацій одночасно на всі форми контрактів (наприклад, щодо нової ролі інженера-консультанта на основі цьогорічної редакції «Білої книги» при застосуванні «Веселки книг» 1999 року).

Важливим аспектом є спрямоване формування аудиторії, яка має бути зацікавленою, достатньо кваліфікованою та охоплювати увесь спектр наданої інформації. Виходячи з останнього, до навчання слід залучати щонайменше представників трьох ланок інжинірингу, діяльність яких в Україні формалізується кваліфікаційними сертифікатами: проектувальників, експертів, інженерів технічного нагляду. Не зайвою буде й участь представників юридичної служби, зокрема в частині управління претензіями, позасудового врегулювання спорів, у тому числі шляхом медіації та ад’юдикації.

Великий обсяг інформації потребує напруженої роботи слухачів, як під час семінарів, так і по їх закінченню. Спрямоване формування аудиторії дозволило домовитися про надання пропозицій до посібників, які, сподіваюсь, стануть у нагоді інжиніринговим компаніям України, а для учасників семінарів будуть певною формою продовження навчання на шкалт «самостійної роботи».

Та все ж, за відгуками слухачів, найбільш цінним є безпосереднє спілкування з лекторами, їх відповіді на питання, практичний досвід запровадження контрактів FIDIC, насамперед – у країнах Східної Європи, які у свій час вирішували такі ж проблеми, з якими ми стикаємось сьогодні.

То ж окрема подяка – тренерам FIDIC. З нами працювали кращі ліцензовані лектори:

ВІНСЕНТ ЛЕЛУП

акредитований тренер FIDIC;

магістр з управління водними ресурсами;

магістр агрономії;

магістр будівельного права та вирішення спорів;

засновник та керуючий партнер Exequatur, управління будівельними контрактами.

 

 

АДРІАНА СПАСОВА

акредитований ад’юдикатор та тренер FIDIC;

член наглядової Ради ВАСЕА, член EFCA, Голова Болгарського товариства будівельного права, член Ради Європейського товариства будівельного права;

магістр цивільного будівництва;

магістр будівельного права та вирішення спорів;

партнер інжинірингових компаній.

 

 

ЗОЛТАН ЗАХОНИЙ

акредитований тренер FIDIC;

Голова Комітету з контрактів FIDIC;

магістр цивільного будівництва;

кандидат юридичних наук;

уповноважений ад’юдикатор в Угорщині;

провідний партнер консалтингового агентства.

 

 

ТАНЕР ДЕДЕЗАДЕ

акредитований тренер FIDIC;

член Правління TECBAR;

член дипломатичного інституту арбітрів;

член Федерації ради спорів Корпоративної колегії;

член Асоціації будівельного права Королівського коледжу;

член арбітражного клубу;

член Асоціації адвокатів технологій та будівництва;

член Товариства адьюдікаторів;

член Міжнародної асоціації адвокатів цивільного будівельного права.

На цей час в Україні ми вже маємо біля 20 фахівців, які отримали сертифікати за чотирма основними модулями, безпосередньо пов’язаними з договорами FIDIC. Наш досвід підготовки інженерів-консультантів як ключового персоналу інжинірингових компаній свідчить, що ефективне сприйняття навчальних модулів FIDIC забезпечується шляхом:

  • залучення до навчання представників різних ланок інжинірингової діяльності в будівництві;
  • узагальнення та переосмислення отриманої інформації;
  • і головне – шляхом комплексного вивчення основних модулів єдиним курсом, з дотриманням логічної послідовності викладання: від Модуля 0 (договір між замовником і консультантом на основі «Білої книги»), через практичні аспекти використання проформ FIDIC, вирішення претензій і спорів (Модулі 1 та 2), – до управління проектами й адміністрування контрактів (Модуль 4).

На жаль, Україна не має практики широкого застосування проформ FIDIC. Особливо це відчутно у порівнянні з іншими постсоціалістичними країнами. Тому вважаю, що наш досвід та надані пропозиції сприятимуть інтенсифікації процесу впровадження таких контрактів, що стане показником зрілості й цивілізованості вітчизняних компаній, їх інтегрованості до міжнародного бізнес-середовища.

P.S. Нещодавно у Києві сертифікованим тренером FIDIC вперше проведено навчання за Модулем 1. При цьому не були дотримані принципи, сформульовані вище, що ще раз доводить необхідність набуття досвіду як у процесі проведення конкурсів, так і при реалізації проектів.

_________________________________________________________________________________

1 Міждержавна гільдія інженерів-консультантів (МГІК) – незалежне професійне об’єднання, метою якого є гармонізація існуючої в Україні моделі ринку інжинірингових та консалтингових послуг у відповідності до загальновизнаних міжнародних стандартів. МГІК з 2015 року є афільованим членом FIDIC. Україна у особі МГІК першою з пострадянських країн отримала представництво в EFCA.

2 Міжнародна Федерація Інженерів-Консультантів (FIDIC) – заснована в Бельгії в 1913 році для регулювання взаємовідносин учасників міжнародних інвестиційно-будівельних процесів на основі розробки та публікації типових форм контрактів. На сьогодні FIDIC є найбільшою міжнародною організацією у сфері будівельного консультування.

3 Європейська Федерація Інжинірингово-Консалтингових Асоціацій (EFCA) – заснована у 1992 році недержавна некомерційна організація, яка є єдиною європейською федерацією, що представляє галузь інжинірингово-консалтингових та суміжних послуг, у якій працює понад мільйон фахівців, більшість з яких мають високу кваліфікацію в широкому діапазоні дисциплін. EFCA є представником FIDIC у Європі і об’єднує 29 професійних національних асоціацій FIDIC країн Європейського Союзу.

Більш детальну інформацію про застосування контрактів FIDIC можна знайти на веб-сайтах Міжнародної федерації інженерів-консультантів: http://fidic.org/bookshop та Міждержавної гільдії інженерів-консультантів: http://iceg.com.uahttps://www.facebook.com/iceg.com.ua/

Олександр НЕПОМНЯЩИЙ

м. Київ, вересень 2017 року

Інформація використана з сайта МГІК

Увага! Секретаріат Атестаційної архітектурно-будівельної комісії змінив місцезнаходження!  

У зв’язку з військовим станом виключені не погоджені заздалегіть особисті візити.

Максимально використовуйте  засоби зв’язку - телефон, Інтернет. 

Ми працюємо і завжди раді вас бачити, але дбайте про свою і нашу безпеку.

 

Фотогалерея